Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Degene die met Get Organized Now een overeenkomst voor advies, coaching
of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke
overeenkomst die Get Organized Now sluit met opdrachtgevers voor advies en
coaching van Get Organized Now.

2. Kwaliteit

2.1. Get Organized Now verplicht zich tot het leveren van goed werk in
overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en
uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Get Organized Now.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van
de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2. Get Organized Now kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden
gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatten.

3.3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn
exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Get
Organized Now de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de
overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het
betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Get
Organized Now.

3.5. Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen
opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze
termijn is de overeenkomst definitief.

3.6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de
opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of
coachingstraject en de leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1. Get Organized Now verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever
en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter
kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te
houden.

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject
gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Get Organized
Now geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject
gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Get
Organized Now gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te
brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen
opdrachtgever en Get Organized Now op ieder gewenst moment worden beëindigd of
verlengd.

6.2. Get Organized Now heeft het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken
termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde,
deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt,

is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de
beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De
tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze
betaald.

6.4. Get Organized Now is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever
zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de
opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen
tijdstip voor advies en coaching Get Organized Now onverhoopt niet beschikbaar
is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte
van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet
naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht stelt Get Organized Now alles in het werk om een
vervangende coach te vinden. Als het Get Organized Now niet lukt om op het
overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de
opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel
van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject
op grond van dit artikel is Get Organized Now niet gehouden om de vervolgschade
te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Get Organized Now is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte
schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de
opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Get Organized Now.
Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, de schade schriftelijk bij Get Organized Now heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Get
Organized Now of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht,
waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het
bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Get Organized Now afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in
verband met die verzekering draagt.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Get Organized Now voor bedrijfsschade of
andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk
uitgesloten.

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na
factuurdatum.

10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op
ABN/AMRO rekeningnummer 46.40.40.884 t.n.v. L.R.Albert CJ te 49824 Laar (bij Coevorden).

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Get Organized Now echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke
en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

11. Klachten

11.1. Opdrachtgevers die een klacht hebben over het advies of de coaching van
Get Organized Now, kunnen binnen 4 weken na afloop van het advies of de coaching
Get Organized Now schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en motivatie
van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Get Organized Now
verwacht. Get Organized Now stuurt de klager binnen 4 weken een schriftelijke
reactie op genoemde klacht.

11.2 Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet
leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Get
Organized Now of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.